Home / Tin tức / BẢNG GIÁ TÒA B KIM VĂN KIM LŨ

BẢNG GIÁ TÒA B KIM VĂN KIM LŨ

Rate this post
STT Căn hộ số Tầng Mã căn hộ  Diện tích thông thủy (m²)   Diện tích tim tường (m²)   ĐƠN GIÁ (gồm VAT)   Giá bán căn hộ (đã bao gồm VAT)    Kinh phí bảo trì    Giá trị hợp đồng (đã có VAT, KPBT) 
1 3 20 2003       82.3        87.0   24,300,000        1,999,890,000       36,555,123      2,036,445,123
2 4 20 2004       82.3        87.0   24,300,000        1,999,890,000       36,555,123      2,036,445,123
3 9 20 2009       82.3        87.0   23,800,000        1,958,740,000       36,555,123      1,995,295,123
4 3 26 2603       82.3        87.0   23,800,000        1,958,740,000       35,806,941      1,994,546,941
5 4 26 2604       82.3        87.0   23,800,000        1,958,740,000       35,806,941      1,994,546,941
6 9 26 2609       82.3        87.0   23,300,000        1,917,590,000       35,058,760      1,952,648,760
7 10 26 2610       82.3        87.0   24,300,000        1,999,890,000       36,555,123      2,036,445,123
8 3 33 3303       82.9        87.0   23,300,000        1,931,570,000       35,314,352      1,966,884,352
9 4 33 3304       82.9        87.0   23,300,000        1,931,570,000       35,314,352      1,966,884,352
10 9 33 3309       82.9        87.0   22,800,000        1,890,120,000       34,560,716      1,924,680,716
11 10 33 3310       82.9        87.0   23,800,000        1,973,020,000       36,067,988      2,009,087,988
12 14 33 3314       98.4      104.0   23,800,000        2,341,920,000       42,811,701      2,384,731,701
13 16 33 3316       76.1        80.3   23,800,000        1,811,180,000       33,109,456      1,844,289,456
14 3 37 3703       82.9        87.0   22,800,000        1,890,120,000       34,560,716      1,924,680,716
15 4 37 3704       82.9        87.0   22,800,000        1,890,120,000       34,560,716      1,924,680,716
16 8 37 3708       80.0        84.8   22,800,000        1,824,000,000       33,351,716      1,857,351,716
17 9 37 3709       82.9        87.0   22,300,000        1,848,670,000       33,807,079      1,882,477,079
18 10 37 3710       82.9        87.0   23,300,000        1,931,570,000       35,314,352      1,966,884,352
19 14 37 3714       98.4      104.0   23,300,000        2,292,720,000       41,917,156      2,334,637,156
20 1 12A 12A01       65.1        69.0   25,400,000        1,653,540,000       30,217,414      1,683,757,414
21 2 12A 12A02       79.2        84.8   24,300,000        1,924,560,000       35,178,199      1,959,738,199
22 3 12A 12A03       81.7        87.0   24,300,000        1,985,310,000       36,288,622      2,021,598,622
23 4 12A 12A04       81.7        87.0   24,300,000        1,985,310,000       36,288,622      2,021,598,622
24 5 12A 12A05       79.2        84.8   24,300,000        1,924,560,000       35,178,199      1,959,738,199
25 6 12A 12A06       43.1        45.2   24,800,000        1,068,880,000       19,535,509      1,088,415,509
26 7 12A 12A07       43.1        45.2   24,800,000        1,068,880,000       19,535,509      1,088,415,509
27 8 12A 12A08       79.2        84.8   24,300,000        1,924,560,000       35,178,199      1,959,738,199
28 9 12A 12A09       81.7        87.0   23,800,000        1,944,460,000       35,545,894      1,980,005,894
29 10 12A 12A10       81.7        87.0   24,800,000        2,026,160,000       37,031,349      2,063,191,349
30 11 12A 12A11       79.2        84.8   24,800,000        1,964,160,000       35,898,198      2,000,058,198
31 12 12A 12A12       65.1        69.0   25,400,000        1,653,540,000       30,217,414      1,683,757,414
32 13 12A 12A13       75.6        80.3   25,400,000        1,920,240,000       35,091,190      1,955,331,190
33 14 12A 12A14       96.9      104.0   24,800,000        2,403,120,000       43,920,902      2,447,040,902
34 15 12A 12A15       96.9      104.0   24,300,000        2,354,670,000       43,039,994      2,397,709,994
35 16 12A 12A16       75.6        80.3   24,800,000        1,874,880,000       34,266,462      1,909,146,462
36 2 18 1802       79.6        84.8   24,300,000        1,934,280,000       35,355,867      1,969,635,867
37 3 18 1803       82.3        87.0   24,300,000        1,999,890,000       36,555,124      2,036,445,124
38 4 18 1804       82.3        87.0   24,300,000        1,999,890,000       36,555,124      2,036,445,124
39 5 18 1805       79.6        84.8   24,300,000        1,934,280,000       35,355,867      1,969,635,867
40 6 18 1806       43.3        45.2   24,800,000        1,073,840,000       19,626,161      1,093,466,161
41 7 18 1807       43.3        45.2   24,800,000        1,073,840,000       19,626,161      1,093,466,161
42 8 18 1808       79.6        84.8   24,300,000        1,934,280,000       35,355,867      1,969,635,867
43 9 18 1809       82.3        87.0   23,800,000        1,958,740,000       35,806,941      1,994,546,941
44 13 18 1813       75.9        80.3   25,400,000        1,927,860,000       35,230,441      1,963,090,441
45 14 18 1814       97.7      104.0   24,800,000        2,422,960,000       44,283,510      2,467,243,510
46 15 18 1815       97.7      104.0   24,300,000        2,374,110,000       43,395,329      2,417,505,329
47 16 18 1816       75.9        80.3   24,800,000        1,882,320,000       34,402,440      1,916,722,440
48 3 22 2203       82.3        87.0   23,800,000        1,958,740,000       35,806,941      1,994,546,941
49 4 22 2204       82.3        87.0   23,800,000        1,958,740,000       35,806,941      1,994,546,941
50 5 22 2205       79.6        84.8   23,800,000        1,894,480,000       34,632,229      1,929,112,229
51 7 22 2207       43.3        45.2   24,300,000        1,052,190,000       19,232,525      1,071,422,525
52 8 22 2208       79.6        84.8   23,800,000        1,894,480,000       34,632,229      1,929,112,229
53 9 22 2209       82.3        87.0   23,300,000        1,917,590,000       35,058,760      1,952,648,760
54 10 22 2210       82.3        87.0   24,300,000        1,999,890,000       36,555,124      2,036,445,124
55 13 22 2213       75.9        80.3   24,900,000        1,889,910,000       34,540,440      1,924,450,440
56 14 22 2214       97.7      104.0   24,300,000        2,374,110,000       43,395,329      2,417,505,329
57 15 22 2215       97.7      104.0   23,800,000        2,325,260,000       42,507,146      2,367,767,146
58 16 22 2216       75.9        80.3   24,300,000        1,844,370,000       33,712,441      1,878,082,441
59 2 27 2702       79.6        84.8   23,300,000        1,854,680,000       33,908,594      1,888,588,594
60 3 27 2703       82.3        87.0   23,300,000        1,917,590,000       35,058,760      1,952,648,760
61 4 27 2704       82.3        87.0   23,300,000        1,917,590,000       35,058,760      1,952,648,760
62 5 27 2705       79.6        84.8   23,300,000        1,854,680,000       33,908,594      1,888,588,594
63 8 27 2708       79.6        84.8   23,300,000        1,854,680,000       33,908,594      1,888,588,594
64 9 27 2709       82.3        87.0   22,800,000        1,876,440,000       34,310,577      1,910,750,577
65 10 27 2710       82.3        87.0   23,800,000        1,958,740,000       35,806,941      1,994,546,941
66 12 27 2712       65.3        69.0   24,400,000        1,593,320,000       29,122,975      1,622,442,975
67 13 27 2713       75.9        80.3   24,400,000        1,851,960,000       33,850,441      1,885,810,441
68 14 27 2714       97.7      104.0   23,800,000        2,325,260,000       42,507,146      2,367,767,146
69 15 27 2715       97.7      104.0   23,300,000        2,276,410,000       41,618,965      2,318,028,965
70 16 27 2716       75.9        80.3   23,800,000        1,806,420,000       33,022,440      1,839,442,440
71 1 35 3501       65.5        69.0   24,400,000        1,598,200,000       29,212,172      1,627,412,172
72 2 35 3502       80.0        84.8   23,300,000        1,864,000,000       34,078,989      1,898,078,989
73 3 35 3503       82.9        87.0   23,300,000        1,931,570,000       35,314,352      1,966,884,352
74 4 35 3504       82.9        87.0   23,300,000        1,931,570,000       35,314,352      1,966,884,352
75 5 35 3505       80.0        84.8   23,300,000        1,864,000,000       34,078,989      1,898,078,989
76 6 35 3506       43.5        45.2   23,800,000        1,035,300,000       18,925,904      1,054,225,904
77 8 35 3508       80.0        84.8   23,300,000        1,864,000,000       34,078,989      1,898,078,989
78 9 35 3509       82.9        87.0   22,800,000        1,890,120,000       34,560,715      1,924,680,715
79 10 35 3510       82.9        87.0   23,800,000        1,973,020,000       36,067,988      2,009,087,988
80 11 35 3511       80.0        84.8   23,800,000        1,904,000,000       34,806,261      1,938,806,261
81 12 35 3512       65.5        69.0   24,400,000        1,598,200,000       29,212,172      1,627,412,172
82 13 35 3513       76.1        80.3   24,400,000        1,856,840,000       33,939,638      1,890,779,638
83 14 35 3514       98.4      104.0   23,800,000        2,341,920,000       42,811,701      2,384,731,701
84 15 35 3515       98.4      104.0   23,300,000        2,292,720,000       41,917,156      2,334,637,156
85 16 35 3516       76.1        80.3   23,800,000        1,811,180,000       33,109,456      1,844,289,456
86 1 41 4101       65.5        69.0   23,900,000        1,565,450,000       28,616,717      1,594,066,717
87 2 41 4102       80.0        84.8   22,800,000        1,824,000,000       33,351,715      1,857,351,715
88 3 41 4103       82.9        87.0   22,800,000        1,890,120,000       34,560,715      1,924,680,715
89 4 41 4104       82.9        87.0   22,800,000        1,890,120,000       34,560,715      1,924,680,715
90 5 41 4105       80.0        84.8   22,800,000        1,824,000,000       33,351,715      1,857,351,715
91 6 41 4106       43.5        45.2   23,300,000        1,013,550,000       18,530,450      1,032,080,450
92 7 41 4107       43.5        45.2   23,300,000        1,013,550,000       18,530,450      1,032,080,450
93 8 41 4108       80.0        84.8   22,800,000        1,824,000,000       33,351,715      1,857,351,715
94 9 41 4109       82.9        87.0   22,300,000        1,848,670,000       33,807,079      1,882,477,079
95 10 41 4110       82.9        87.0   23,300,000        1,931,570,000       35,314,352      1,966,884,352
96 11 41 4111       80.0        84.8   23,300,000        1,864,000,000       34,078,989      1,898,078,989
97 12 41 4112       65.5        69.0   23,900,000        1,565,450,000       28,616,717      1,594,066,717
98 13 41 4113       76.1        80.3   23,900,000        1,818,790,000       33,247,819      1,852,037,819
99 14 41 4114       98.4      104.0   23,300,000        2,292,720,000       41,917,156      2,334,637,156
100 15 41 4115       98.4      104.0   22,800,000        2,243,520,000       41,022,610      2,284,542,610
101 16 41 4116       76.1        80.3   23,300,000        1,773,130,000       32,417,638      1,805,547,638

About admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *